REGULAMIN KONKURSU YOUTUBE - Dave z Ameryki

Z DNIA 15.01.2020 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu Youtube (zwanym dalej “Konkursem”) jest Blabu s.r.o., z siedzibą Roháčova 188/37, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha, IČO: 07899912, (zwany dalej „Organizatorem”).


2. Fundatorem nagrody jest Organizator.


3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.


4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.


5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.


6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Youtube.com 


7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.youtube.com/user/ShfinkaMaster (zwanej dalej “Fanpage”).


8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.


§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Youtube.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).


2. Uczestnik oświadcza, że:


a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Youtube;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Youtube;


3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano JEDNĄ NAGRODĘ – dla osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.


2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest Mini Kurs angielskiego „WYZWANIE NOWOROCZNE” na Blabu.com


3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu YouTube, w kanale Dave z Ameryki- https://www.youtube.com/user/ShfinkaMaster


4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.


5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „wideo konkursowe“) na portalu społecznościowym Youtube na kanale Dave z Ameryki pod adresem https://www.youtube.com/user/ShfinkaMaster


2. Konkurs trwa od dnia 15 stycznia 2020 godz. 10:00 do 20 stycznia 2020 godz. 23:59.


§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:


a. zamieszczenie (w formie komentarza pod konkursowym wideo) rozwiązania (odpowiedzi) zadania przedstawionego w treści wideo konkursowego na kanale Dave z Ameryki,


2. Informacje o konkursie będą dostępne na Youtube pod adresem youtube.com/user/ShfinkaMaster


§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Youtube.


2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.


3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu


4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 1 zwycięzcę.


5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości w komentarzu pod konkursowym wideo na Youtube, wysłanej na Youtube w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.


6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do wideo konkursowego na stronie https://www.youtube.com/user/ShfinkaMaster


7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Youtube w odpowiedzi na wiadomość prywatną Organizatora- https://www.youtube.com/user/ShfinkaMaster wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a. imię i nazwisko

b. adres mailowy

Oraz posiadanie konta pod podanym adresem mailowym na stronie www.blabu.com.


8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.


9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną przekazane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.


10. Nagrody zostaną przypisane przez Organizatora na konto Uczestnika na stronie www.blabu.com założone pod podanym przez Uczestnika adresem mailowym.


11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu mailowego lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.


2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych

z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.


3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Youtube,

w szczególności uczestników, którzy:


a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Youtube (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie

z zasadami Youtube;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Youtube kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Youtube


4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Youtube.


5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Youtube.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.


2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.


3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Youtube.


4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:


a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów

i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;


b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.


2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.


3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres mailowy Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.


4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Youtube z dnia 15.01.2020 r.”


5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2020 r. i obowiązuje do 20.01.2020 r.


2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.


3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.


4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.blabu.com.


5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.blabu.com.

 

©2019 by Blabu.