Pravidla soutěže s Broňou Sobotkou

V Praze, dne 9.12.2019

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže (dále již jen „pravidla soutěže“) „Soutěž o ceny Blabu“(dále již jen „soutěž“). Pravidla soutěže v tomto plném znění jsou zveřejněna na internetových stránkách www.blabu.com (dále jen „internetové stránky soutěže“).

1) Pořadatel soutěže

1.1. Pořadatelem soutěže je společnost Blabu s.r.o. se sídlem: Roháčova 188/37, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha, IČO: 07899912, společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 309549/MSPH (dále jen „pořadatel soutěže“).

1.2. Pořadatel soutěže je provozovatelem služby www.blabu.com (dále jen jako Blabu).


2) Místo konání a doba trvání soutěže

2.1. Soutěž probíhá na území České republiky.

2.2. Doba trvání soutěže je stanovena od 9.12.2019, 00:01 hodin do 15.12.2019, 23:59 hodin včetně (dále jen jako Doba trvání soutěže).  Soutěžní odpovědi je možné zasílat od 9.12.2019 do 15.12.2019 do 23:59 hodin včetně. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo dobu trvání soutěže zkrátit nebo prodloužit.


3) Podmínky účasti

3.1. Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba, která bude v Době trvání soutěže starší 18 let trvale žijící v Česku a nebo Slovensku.

3.2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže a osoby výše uvedeným osobám blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání odpovědi na soutěžní otázku a sledování profilu Blabu.com na sociálních sítích YouTube, Instagram nebo Facebook. Odpověď nesmí být v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy a s pravidly této soutěže, nesmí být vulgární, poškozující dobré jméno pořadatele či poškozující práva třetích stran, v ostatních případech si pořadatel soutěže vyhrazují právo takovou odpověď odmítnout a vyřadit autora této odpovědi ze soutěže.

3.4. Každý účastník soutěže může zaslat pouze jednu odpověď.

3.5. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu.


4) Průběh soutěže a podmínky pro získání výhry

4.1. Soutěž probíhá prostřednictvím Facebook kanálu Bronislava Sobotky - https://www.facebook.com/brona.cz

4.2. Soutěžící posílají své odpovědi pod video, ve kterem Bronislav Sobotka vyhlašuje soutěž.

4.4. Celkem se soutěží o 3 výhry. Výhercem se stanou autoři odpovědi, ktere porota složena z Bronislava Sobotky a členu teamu Blabu označí jako nejkreativnější. Zároveň podmínkou výhry je sledování profilu Blabu.com na sociálních sítích Youtube, Instagram nebo Facebook. Výhra pro autory je stanovena na dárkové vouchery na Blabu v hodnotě 25$, 50$ a 100$k.

4.5. O získání výhry a možnostech převzetí bude účastník soutěže informován pod video Bronislava Sobotky dne 16.9.2019. Dárkové vouchery pro výherce jim budou zaslány na emailovou adresu, kterou musí výherce sdělit Pořadateli soutěže do 7 dní od vyhlášení výherců. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat do 7 dní od oznámení výhry v soutěži, výhra propadá pořadateli soutěže. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně.

4.6. Výherci volných vstupů mohou výhru uplatnit po dobu 1 kalendářního roku od připsání na účet Blabu.

4.7. Účastí v soutěži uděluje účastník soutěže pořadateli soutěže územně a množstevně neomezenou, bezplatnou nevýhradní licenci na dobu 5 let ke všem způsobům užití jím zaslané odpovědi, a to včetně užití pro reklamní účely a práva udělovat ve stejném rozsahu oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti třetím osobám a zároveň dává souhlas s právem postoupit udělenou licenci třetí osobě. Pořadatel soutěže je oprávněn použít soutěžní odpověď účastníka soutěže pro marketingové a jiné obchodní účely, publikovat toto video v materiálech určených k propagaci výrobků v médiích a na internetu a tyto materiály šířit. Účastník soutěže uděluje pořadateli soutěže svolení k jakékoliv změně nebo zásahu do jím zaslaného soutěžní odpovědí, úpravě, spojení s jiným autorským dílem, uváděním soutěžního textu bez označení jeho autorství, a zařazení do díla souborného pro účely marketingové propagace.


5) Ochrana osobních údajů

5.1. Účastník soutěže uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) pořadateli soutěže svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích pořadatele soutěže, jakož i nabízení produktů pořadatele soutěže a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 5 let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost Blabu s.r.o. se sídlem: Roháčova 188/37, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha, IČO: 07899912, společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 309549/MSPH

5.2. Účastník soutěže zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly po dobu 5 let od začátku soutěže použity a zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem soutěže, zejména agenturami a partnery zajišťujícími tuto soutěž a marketingové služby.

5.3. Účastník soutěže má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat písemnou žádostí nebo žádostí zaslanou na e-mailovou adresu support@blabu.com. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení účastníka soutěže ze soutěže. Účastník soutěže má dále práva dle ustanovení § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat, nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.


6) Závěrečná ustanovení

6.1. Účast v soutěži je dobrovolná. Účastí v soutěži vyjadřuje každý účastník soutěže souhlas s pravidly a podmínkami této soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy pořadatele soutěže.

6.2. Pořadatel soutěže tímto nejsou vůči účastníkům soutěže jinak zavázáni a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele soutěže, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech soutěže.

6.3. Pořadatel soutěže si vyhrazují právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli účastníka soutěže ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka soutěže jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.

6.4. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společností Facebook a se společností Facebook nijak nesouvisí. Provozovatel služby Facebook není organizátorem ani pořadatelem soutěže a není za její průběh žádným způsobem zodpovědný. Účastník je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv provozovateli služby Facebook.

6.5. Tato pravidla soutěže jsou úplná a závazná pro všechny účastníky soutěže.

6.6. Tato pravidla soutěže se řídí právním řádem České republiky.


V Praze dne 9.12.2019

 

©2019 by Blabu.